சமயக் கல்விக் குழுவின் கற்றல் செயற்பாடு – 2021 யூலை 1 முதல் 14 வரை

சமயக் கல்விக் குழுவின் கற்றல் செயற்பாடு – 2021 யூலை 1 முதல் 14 வரை

Religious Education Board தரம் 1 தொடக்கம் 5 வரை பாடம் : 1 பாடத்தலைப்பு : அழகிய உலகைப் படைத்த இறைவன் திருவிவிலியப் பகுதி : தொடக்க நூல் (ஆதியாகமம்) 1ம்,2ம் அதிகாரங்கள் பிள்ளைகள், குறித்த திருவிவிலியப் பகுதிகளை வாசித்து விளங்கிக்கொண்டு பின்வரும் வினாக்களிற்கு...
Livelihood Supporting Ministry at Eastern Region

Livelihood Supporting Ministry at Eastern Region

Background Since the time of the Covid 19 pandemic, particularly March, 2020, many people started to realize that the involvement on crop or livestock production is one of the unavoidable responses in order to overcome food shortage and starvation in their community...
Easter Bajan 2021 in Jaffna

Easter Bajan 2021 in Jaffna

An Easter Bajan will be organized by our Jaffna Region congregations together on 11th of April 2021 at Good Shepherd Church – CACM, Uduvil at 3:30 pm. All are welcome to worship together by singing and praising to God Almighty who being suffered, crucified and...