கண்ணோக்கி பாரும் தேவா என்னை
கண்ணோக்கி பாரும் தேவா
கண்ணோக்கி பாரும் தேவா இயேசு தேவா
கண்ணோக்கி பாரும் தேவா

ஒத்தாசை அனுப்பும் பர்வதமே – 2
கண்ணோக்கி பாரும் தேவா இயேசு தேவா
கண்ணோக்கி பாரும் தேவா

அசுத்த ஆவியை எடுத்தீரே
பரிசுத்த ஆவியை கொடுத்தீரே – 2
கர்த்தாதி கர்த்தனே அப்பா பிதாவே
உம் நாமம் எந்தன் கெம்பீரமே – 2
– கண்ணோக்கி

பயமுள்ள ஆவியை எடுத்தீரே
பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்தீரே – 2
தேவாதி தேவனே அப்பா பிதாவே
உம் பாதம் எந்தன் தஞ்சமே – 2
– கண்ணோக்கி

உலகத்தின் ஆவியை எடுத்தீரே
உன்னத ஆவியை கொடுத்தீரே – 2
ராஜாதி ராஜனே அப்பா பிதாவே
உம் கிருபை என்றும் போதுமே – 2
– கண்ணோக்கி

kannokki paarum deva ennai
kannokki paarum deva
kannokki paarum deva Yesu deva
kannokki paarum deva

oththaasai anuppum parvathame – 2
kannokki paarum deva Yesu deva
kannokki paarum deva

asuththa aaviyai eduththeere
parisuththa aaviyai koduththeere – 2
karthaathi karthane appa pithaave
um naamam endhan gembeerame – 2 (kannokki)

bayamulla aaviyai edutheere
balamulla aaviyai kodutheere – 2
devathi devane appa pithaave
um paadham endhan thanjame – 2 (kannokki)

ulagathin aaviyai edutheere
unnatha aaviyai kodutheere – 2
raajathi raajane appa pithaave
um kirubai endrum podhume – 2 (kannokki)