நம் கர்த்தரும் ரட்சகருமாகிய
இயேசு கிறிஸ்துவில் வளருங்கள் (4)

அவர் கிருபையிலும் விசுவாசத்திலும்
அவர் வார்த்தையிலும் பரிசுத்தத்திலும்
அவர் உறவினிலும் நற்கிரியையிலும்
நற்சாட்சியாய் வளருங்கள்

Nam Kartharum Ratchagarumaagiya
Yesu Kiristhuvil Valarungal (4)

Avar Kirubayilum Visuvaasathilum
Avar Varthayilum Parisuththathilum
Avar Uravinilum Narkiriyayilum
Narsaatchiyaai Valarungal