அமைதியைத் தேடுது இதயம்

அமைதியைத் தேடுது இதயம்

அமைதியைத் தேடுது இதயம் – எம்ஆண்டவரே இங்கு உதவும்பாரினில் எங்கும் துயரம்பரமனே இப்போது உதவும் விண்ணவவர் பாடிய அமைதி – எம்மண்ணிலே வேண்டம் அமைதிஇறைவா இறைவா தருவாய் அமைதி ராமாவிலே கேட்ட அழுகுரல் – இன்றுஈழத்திலே கேட்குதந்த குரல்இராகேலின் விழிகளில் கண்ணீர்...